We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel podczas wieczornej Eucharystii grupa dwudziestu trzech parafian zawierzyła się opiece Matce Najświętszej przyjmując święty szkaplerz zakonu karmelitańskiego.

Szkaplerz święty jest znakiem macierzyńskiej opieki Maryi, zaproszeniem do budowania głębokiej, osobowej więzi z Nią. Przyjmując świadomie Szkaplerz święty przyjmujemy Maryję do swego życia jako Matkę naszego życia duchowego, Matkę naszego życia wiary w Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela świata.

Żyjąc w głębokiej przyjaźni z Maryją możemy z ufnością wyglądać Jej macierzyńskiej opieki i pomocy w walce z złem, z naszymi słabościami, przeszkadzającymi nam w dążeniu do dobrego życia. Życia, które coraz bardziej otwiera nas na najcenniejszy dar, jakim jest dla nas zbawienie wieczne. Noszenie Szkaplerza świętego pomaga nam zachować pamięć o macierzyńskiej obecności i opiece Maryi w każdej chwili naszego codziennego pielgrzymowania do domu Ojca w niebie.

Tym którzy przyjęli Szkaplerz zostały zagwarantowane przywileje. Przede wszystkim szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach życia oraz obietnica Maryi dotycząca szczęśliwej śmierci i zachowania od wiecznego potępienia. Z nabożeństwem szkaplerznym wiąże się także tzw. przywilej sobotni, który wyraża wiarę, że w pierwszą sobotę po śmierci Matka Boża uwalnia z czyśćca tych, którzy w swym życiu praktykowali to nabożeństwo.

Przyjmując ten szkaplerz, grupa czcicieli Maryi została włączona do Rodziny Karmelu poświęconej w sposób szczególny naśladowaniu i posługiwaniu Dziewicy, Matce Boga, aby mogli żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła tym samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim, którym żyje zakon karmelitański. Będą teraz mogli w sposób doskonały osiągnąć ten ideał, mając udział we wszystkich dobrach duchowych zakonu karmelitańskiego.

Przyjęcie szkaplerza poprzedzone było okolicznościową nauką i zachętą, Podczas Mszy św. ksiądz wikariusz Mirosław Benedyk, wyjaśniał parafianom duchowe znaczenie tego szczególnego znaku oddania się w macierzyńską opiekę Maryi oraz przedstawił, do czego zobowiązują się noszący szkaplerz, oraz jakich łask można dostąpić. Przypomniał także słowa św. Jana Pawła II: – Noście Szkaplerz święty, ja zawsze go noszę i wiele od tego nabożeństwa doznałem pożytku… jest on moją siłą”.

Każdego roku w Katedrze właśnie we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel – 16 lipca, grupa wiernych przyjmuje tę świętą szatę, znak przynależności do rodziny Maryi, która prowadzi ich do Jezusa, do zażyłości z Nim i do obiecanej szczęśliwej wieczności.