Kwartalne bierzmowanie osób dorosłych

> Formularz do pobrania i wydrukowania <

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten winien być udzielany młodzieży.

W ostatnim czasie zdarza się, że wyniku różnych życiowych zawirowań, sakrament bierzmowania jest zaniedbywany, pomijany lub wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jego wagi, dlatego nie przystępuje do niego. U Pana Jezusa nigdy nie jest za późno, aby przyjąć Jego łaskę. Dlatego, jeżeli dana osoba dorosła ma pragnienie przyjęcia sakramentu bierzmowania, powinna się zgłosić do swojego proboszcza, aby odbyć indywidualne przygotowanie. W sytuacjach wyjątkowych przygotowanie może się odbyć poza parafią, np. w parafii katedralnej, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Przypomnijmy, że bierzmowanie jest dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego. Bierzmowanie jest istotne przy zawieraniu małżeństwa oraz niezbędne przy pełnieniu funkcji rodzica chrzestnego. Bierzmowanie w katedrze świdnickiej jest udzielane podczas Mszy św. o godz. 18. w pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia.

Informacje dla duszpasterzy i kandydatów

1) Należy sprawdzić fakt chrztu kandydata oraz wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.

2) Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.

3) Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.

4) Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych odbywa się w parafii kandydata. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii.

5) Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub delegowany przez niego kapłan.

6) Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

7) Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach przygotowawczych grupowych lub indywidualnych w zależności od warunków miejscowych.

8) Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezpośrednim przygotowaniem do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.

9) Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś jest niemożliwe tuż przed bierzmowaniem. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.

10) Wybrany świadek bierzmowania powinien gwarantować gotowość wsparcia kandydata w jego dalszym życiu wiary. Musi on otrzymać pisemne zaświadczenie od swojego proboszcza potwierdzające możliwość podjęcia tej funkcji, wydane zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Prawo kościelne wyraźnie zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK). Na temat zadań świadka bierzmowania wypowiada się kan. 892 KPK. Według tej normy świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”. Warto zauważyć, że w wersji łacińskiej Kodeksu zarówno chrzestni, jak i świadkowie bierzmowania określeni zostali tym samym słowem patrini. Słowo to podpowiada nam, że zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się jedynie do zaświadczenia o tym wydarzeniu, jak jest np. w przypadku świadka zawarcia małżeństwa. Misja świadka bierzmowania jest o wiele szersza i w pewnym sensie uzupełnia zadania rodziców bierzmowanego. Świadek bierzmowania jest reprezentantem wspólnoty Kościoła i poręczycielem przyjmowanego sakramentu. Ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

11) Bierzmowanie jest udzielane podczas Mszy św. o godz. 18.00 w pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia.

12) Kandydat do bierzmowania i świadek winni przybyć do zakrystii katedry o godz. 17.00 w uroczystym stroju, z dokumentem kierującym do bierzmowania, wypisanym na załączonym druku, z dokładnie wypełnionymi rubrykami, szczególnie tymi, które dotyczą miejsca chrztu  (część I i III) z dołączonym świadectwem chrztu świętego, oraz poświadczeniem odbytej spowiedzi (część II). Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza, który kieruje kandydata do bierzmowania. Kandydat przedstawia ponadto świadectwo odbytej spowiedzi świadka, a także zaświadczenie wystawione przez proboszcza świadka, potwierdzające możliwość podjęcia tej funkcji. Brak tych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do bierzmowania.

13) Kandydat składa ofiarę 50 zł na cele kultu Bożego oraz funkcjonowania kancelarii katedralnej.

14) Kandydaci są proszeni o przyniesienie ze sobą krzyża, który zostanie pobłogosławiony na zakończenie Mszy św. i będzie służył jako pamiątka bierzmowania.

15) Po weryfikacji dokumentów odbywa się próba liturgiczna. Miejsca dla bierzmowanych i świadków są zarezerwowane w pierwszych ławkach nawy głównej katedry

16) Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują w zakrystii katedralnej świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu.

17) Parafia katedralna dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

tel. kontaktowy 530 853 425
e-mail: katedra.swidnica@gmail.com

Terminy bierzmowania w 2024 r.:

  • poniedziałek 4 marca 2024 r.
  • poniedziałek 3 czerwca 2024 r.
  • poniedziałek 2 września 2024 r.
  • poniedziałek 2 grudnia 2024 r.