Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.“ (Mk 16,15-16)

 

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00 dzieciom zamieszkałym faktycznie na terytorium Parafii katedralnej.

W przypadku dzieci z innych parafii konieczna jest zgoda własnego Proboszcza.

W uzasadnionych sytuacjach jest możliwy chrzest w innym terminie. Z zasady nie udziela się chrztu w czasie Wielkiego Postu, ponieważ jest to czas pokuty i przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej.

Konferencja chrzcielna odbywa się zazwyczaj w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca,  o godz. 17:00 w kościele lub w salce na plebanii.

 

Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy) – jeżeli nie należą do tutejszej Parafii, muszą otrzymać zaświadczenie od swojego Proboszcza
 • uczestniczą w konferencji chrzcielnej
 • przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • chrzest dziecka spoza Parafii katedralnej jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu zgody własnego Proboszcza

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
 • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Rodzice chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • przed udzieleniem sakramentu chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii lub wyznania,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • niebierzmowani i nieuczestniczący w katechezie szkolnej,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres cywilnego zameldowania nie ma znaczenia). Bezwzględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest (oraz bierzmowanie i I Komunię św.) zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia indywidualnego programu przygotowania.