Sakrament małżeństwa

Katedra Śwdnica, Ślub
Duszpasterz odpowiedzialny: Ks. Proboszcz

Informacje dla narzeczonych

Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w Diecezji Świdnickiej cykl spotkań ogólnych, indywidualne rozmowy z doradcą życia rodzinnego oraz dzień skupienia dla narzeczonych. Katecheza może odbyć się w dowolnym miejscu, należy jednak posiadać dokument uczestnictwa.

Informacje dotyczące kursu przedmałżeńskiego znajdują się tutaj.„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)


Pozostałe informacje

Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa. Jeśli zamieszkują razem sakrament bierzmowania przyjmuje się po ślubie.

W Parafii katedralnej ślubu udzielamy osobom, które zamieszkują na jej terenie, bądź przyjęły chrzest w Katedrze. Katedra nie jest obiektem do wynajęcia, dlatego też osoby nie spełniające powyższych warunków proszone są o wybranie innego kościoła.

Termin ślubu należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem (około roku wcześniej) w kancelarii parafialnej, podając dane personalne i kontaktowe narzeczonych oraz uiszczając bezzwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł. W celu rezerwacji proszę kontaktować się wyłącznie drogą mailową: katedra.swidnica@gmail.com

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą zawarcia małżeństwa (nie wolno opóźniać tego terminu, w przeciwnym wypadku zawarcie małżeństwa w zarezerwowanym terminie może być niemożliwe!!!).

W przypadku, kiedy oboje narzeczonych należą do innych parafii i nie zamieszkują na terenie Parafii katedralnej od co najmniej miesiąca, zawarcie małżeństwa w katedrze świdnickiej jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu licencji wystawionej przez Proboszcza parafii jednego z narzeczonych (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w tej parafii). Nie ma możliwości spisania w Parafii katedralnej protokołu przedślubnego osób, które w niej nie mieszkają!

W kancelarii parafialnej miejsca spisywania protokołu narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
  4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność dokumentu wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia, dlatego należy go dostarczać na drugą rozmowę).
  6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  7. W przypadku osób cywilnie związanych, a następnie rozwiedzionych – wyrok sądowy.
  8. W przypadku cywilnie związanych ze sobą – akt małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w podczas jednego spotkania:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1,5 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin 3 miesiące przed datą ślubu (nie później!).
  2. Druga wizyta związana jest z dostarczeniem zapowiedzi.

Spowiedź przedślubna

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok. 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych momentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeństwie śmierci. Tę spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować do sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkają ze sobą na stałe lub np. na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która powinna być spowiedzią generalną.

Inne informacje

Informujemy, że kwestie związane z wystrojem katedry pozostają w wyłącznej gestii Parafii katedralnej. Nie ma możliwości wprowadzania elementów wystroju jak bramy, ozdoby na ławki czy pokrowce na krzesła.

Wolę akompaniamentu organowego należy zgłosić p. organiście katedralnemu, z którym konsultuje się dobór śpiewów podczas liturgii. Wyklucza się piosenki religijne i utwory o charakterze świeckim oraz używanie instrumentów zakazanych przez Kościół w liturgii.

Narzeczona powinna przybyć do świątyni w godnym stroju (zasłonięte plecy, niewielki dekolt, zasłonięte ramiona). To samo dotyczy wszystkich gości.

Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.

Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Fotograf i kamerzysta są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie mogą zajmować miejsca w prezbiterium.

Obowiązuje kategoryczny zakaz obsypywania kogokolwiek w obrębie katedry sztucznymi płatkami czy konfetti.

Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować odwołaniem ślubu.